Privacy policy Covamo Balen

Bij Covamo Balen (hierna aangeduid als ‘Covamo’) vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie over hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen hebt of u ondervindt problemen met onze diensten of website, dan kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de General Data Protection Regulation EU2016/679 (hierna GDPR). Privacy en Global Data Protection Regulation Wie is Covamo? Covamo is een privébedrijf in de garagesector en biedt een totaal verzorgingspakket voor uw wagen.

De maatschappelijke zetel is gevestigd Soef 165 te 2490 Balen en ons bedrijf heeft volgende ondernemingsnummer 0433.139.444 voor de NV en ondernemingsnummer 0424.652.934 voor de BVBA.

In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Covamo persoonsgegevens van derden. We verwerken enkel persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden op basis van rechtmatige verwerkingsgronden. Covamo draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden.

Wie wordt beschermd onder deze privacy policy?

Het privacybeleid van Covamo beschermt elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij Covamo achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’? Onder de verwerking van gegevens verstaan we o.a. het opslaan, verzamelen, bewerken, gebruiken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de ve rwerking van gegevens is Covamo zelf.

Over welke gegevens gaat het? Covamo verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar taken. We verzamelen mogelijk en indien nodig volgende categorieën van gegevens: – Identificatiegegevens (bijv. naam, adres,…) – Financiële bijzonderheden (bijv. bankrekeningnummer, gegevens m.b.t. verzekering,…) – Persoonlijke kenmerken (bijv. geslacht) – Leefgewoonten (bijv. bezittingen zoals gegevens m.b.t. onroerende goederen) – Samenstelling gezin – Consumptiegewoonten (bijv. huurgegevens) – Beroep en betrekking (bijv. werkgever) – Rijksregisternummer – Beeldopnamen – Voertuiginformatie Deze lijst kan in functie van wettelijke bepalingen en de functionele noden nog aangepast worden.

 

Met welk doel verwerkt Covamo deze gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden : – Het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte,…) – Het afsluiten van de overeenkomst – De levering van de bestelling – Uitschrijven van facturatie – Opvolging betalingsverkeer – De klantenservice na uitvoering van de overeenkomst – Administratie van het personeel en de tussenpersonen – Beheer van het personeel en de tussenpersonen – Werkplanning – Controle op de werkplaats – Klantenbeheer – Het informeren omtrent acties etc. die een aanvulling kunnen vormen op de overeenkomst die wij met u afsluiten. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken aangezien wij deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst.

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking. Uw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op een centrale server die exclusief beheerd wordt door Covamo en die zich bevindt te Soef 165 2490 Balen. De server wordt geback-upt en beveiligd door Dynamic Software. Wij zullen steeds zo goed mogelijk uw persoonsgegevens beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, gebruik en onthulling. We maken daarbij gebruik van redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen zoals antivirus en firewall.

De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers. U kan vanzelfsprekend steeds uw persoonsgegevens opvragen, verbeteren,…U kan ook vragen dat uw gegevens verwijderd worden indien zij voor andere dan zuiver contractuele doeleinden gebruikt zouden worden. Covamo ziet erop toe dat persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden.

Omwille van het feit dat Covamo ernaar streeft de taken opgelegd door de toepasselijke wetgeving te kunnen aanbieden op zodanige manier die persoonsgegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging, is het mogelijk dat Covamo, nadat uwpersoonsgegevens uit onze applicaties zijn verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve applicaties of back-up-systemen verwijderd. We behandelen uw persoonsgegevens conform met deze privacy policy zolang wij ze bewaren. U kan ons ook de overdracht vragen van uw persoonsgegevens aan een derde partij.

 

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van deze gegevens?

Onder de GDPR moet Covamo elk probleem dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zo snel mogelijk melden aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens betrokken zijn. Wij stellen dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Met wie delen we persoonsgegevens? Covamo kan uwgegevens delen met volgende ontvangers:
– De geregistreerde persoon zelf
– Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
– Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
-Werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon
– Individuen of organisaties in directe relatie met Covamo
– Andere privéondernemingen
– Overheidsdiensten
– Gerecht en politiediensten
– Sociale zekerheidsinstanties
– Banken en verzekeringsmaatschappijen

In geen geval zullen gegevens die Covamo zelf verzamelt, worden verkocht of verhuurd aan derden. Covamo zal u persoonsgegevens slechts delen met of ontvangen van deze derden in de hierna gemelde gevallen:
– Om juridische redenen en/of wettelijk verplichtingen
– Voor externe verwerking
– Mits uitdrukkelijke toestemming

 

Hoe worden wijzigingen aan de huidige privacy policy gedaan?

De privacy policy van Covamo kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld omwille van wijzigingen aan het takenpakket van Covamo die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. De meest recente versie van deze privacy policy kunt u steeds via onze website raadplegen. In kaart brengen websitebezoek Het gebruik van Cookies Op de website van Covamo worden cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en om de snelheid/beveiliging te optimaliseren. Covamo maakt geen gebruik van analytische tools zoals Google Analytics en gebruikt geen cookies om:
– Persoonlijke informatie te verzamelen
– Gevoelige informatie te verzamelen
– Gegevens door te geven aan marketing bedrijven
– Persoonlijke gegevens door te geven aan derden
– Commmissies uit te betalen

Het toestaan van Cookies Om de website van Covamo optimaal te kunnen gebruiken, moet de bezoeker het gebruik van cookies aanvaarden. Wanneer de instellingen van uw browser zijn aangepast om cookies te accepteren, beschouwt Covamo dit als een akkoord. Covamo maakt enkel gebruik van functionele cookies waardoor zij niet per se een cookiemelding moeten weergeven. Covamo zorgt er echter wel voor dat de gegevens van onze bezoekers anoniem zijn. De website van Covamo maakt gebruik van third-party cookies. Deze cookies worden door een derde partij geplaatst op het moment dat iemand onze website bezoekt. Het uitschakelen van deze cookies kan ervoor zorgen dat de functies, geleverd door deze derde partij, niet meer werken.

Wanneer de bezoeker zijn/haar browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, kan deze geen toegang hebben tot bepaalde delen van de website. Indien de gebruiker zijn toestemming wil intrekken, moet hij de cookies verwijderen d.m.v. zijn browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan de gebruiker de volgende website bezoeken: www.allaboutcookies.org. Aanvaarding Door gebruik te maken van de diensten die Covamo aanbiedt, aanvaardt U alle bepalingen van deze privacy policy en stemt U ermee in dat Covamo uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy & Cookiebeleid.